Składanie wniosku do BDO. Instrukcja krok po kroku...

Data dodania: 16-07-2018

W związku z nowelizacją ustawy o odpadach, lekarze i lekarze dentyści prowadzący podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów obowiązanymi do prowadzenia ewidencji odpadów, są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit e w związku z art. 234 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z pózn. zm.).

Rejestr ten stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć w terminie do dnia 24 lipca 2018 r.

Szczegółowe informacje na temat wniosków o wpis do BDO można znaleźć na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej

Aby złożyć wniosek należy:

1. pobrać wniosek (z naszedgo załącznika) lub ze strony www.bdo.mos.gov.pl

2. wypełnić Dział I formularza (tylko pierwsze trzy strony) o wpis do rejestru

3. pobrać i wypełnić oświadczenie (z naszego załącznika)

4. wydrukować i złożyć w odpowiednim do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Urzędzie Marszałkowskim

lub złozyć wypełniony formularz w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 65 ust. 2 ustawy o odpadach)

5. do wniosku dołączyć pismo przewodnie, w którym wyraża Pani/Pan prośbę o zarejestrowanie z tytułu wytwarzania odpadów

Wniosek o wpis nie podlega opłacie rejestrowej.

UWAGA! Po ukazaniu się nowych wzorów formularzy, konieczne będzie przesłanie przez zarejestrowane pomioty wniosku aktualizacyjnego.

 

 dokumenty do pobrania: