OBOWIĄZEK AKTUALIZACJI DANYCH

Data dodania: 27-03-2019

W imieniu Komisji ds. Rejestru i Praw Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi przypominam o obowiązku dostarczania dokumentacji potwierdzającej zmiany danych osobowych, kontaktowych, uzyskiwanych kwalifikacji oraz wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, zgodnie z art. 49 pkt 6 i 7 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU z 2011 r. nr 219, poz. 1708).

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Obowiązek informowania i przekazywania danych (potwierdzonych odpowiednimi dokumentami), których Izba nie uzyskuje z innych źródeł, w szczególności dotyczy: 1) zmiany imion i nazwisk (zmiana jest wpisywana w prawo wykonywania zawodu), 2) uzyskania stopnia naukowego (zmiana jest wpisywana w prawo wykonywania zawodu), 3) uzyskania specjalizacji (zmiana jest wpisywana w prawo wykonywania zawodu), 4) uzyskania tytułu naukowego (zmiana jest wpisywana w prawo wykonywania zawodu), 5) zmiany adresu zamieszkania/ zameldowania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, 6) zmiany adresu do korespondencji, 7) podjęcia wykonywania zawodu, 8) zaprzestania wykonywania zawodu na terenie RP (w formie oświadczenia – formularz do pobrania na stronie internetowej www.oil.lodz.pl w zakładce „Formalności”), 9) przejścia na emeryturę lub rentę (na podstawie kserokopii decyzji przyznającej świadczenie). Obowiązek ten dotyczy również dokumentacji potwierdzającej wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty – każdorazowo przy zmianie miejsca zatrudnienia lub jeśli zatrudnienie jest długotrwałe przynajmniej raz na 5 lat. Stanowisko nr 82/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z 4 listopada 2005 r. określa dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lekarza, lekarza dentysty; są to w przypadku: a) stosunku pracy – świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy o pozostawaniu w stosunku pracy, b) umowy cywilnoprawnej – umowa oraz zaświadczenie wydane przez podmiot, z którym jest zawarta umowa, o realizowaniu (wykonaniu) tej umowy oraz wymiarze czasu pracy, (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o szkolenie lekarza, kontrakt), c) odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich – zaświadczenie wydane przez uczelnię medyczną o realizowaniu studiów, d) umowy z podmiotem leczniczym zawartej przez wolontariusza – umowa określająca okres, na jaki została zawarta i miejsce udzielania świadczeń oraz zaświadczenie wydane przez podmiot, z którym jest zawarta umowa, o realizowaniu (wykonaniu) tej umowy oraz wymiarze czasu pracy, e) wykonywania zawodu wyłącznie w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej/lekarsko-dentystycznej – oświadczenie (formularz do pobrania na stronie internetowej www.oil. lodz.pl w zakładce „Formalności”).

Dokumenty można dostarczyć drogą elektroniczną: w.lukomski@ hipokrates.org lub e.lenartowicz@ hipokrates.org, faksem pod numer 42 683 13 78, pocztą tradycyjną lub osobiście w Biurze OIL w Łodzi – pok. 9. W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Działem Rejestru Lekarzy, tel. 42 683 17 15 lub 42 683 17 21 albo powyższe adresy e-mail. 

 

Irena Elerowska przewodnicząca Komisji ds. Rejestru i Praw Wykonywania Zawodu ORL w Łodzi

żródło PANACEUM nr 4 (239) kwiecień 2019